OTEC/SIRE
Atran Arhat-Bagmed

BIDTH Songcän Gampo

Drakyi Senge Sundari

Drakyi Darth Vader Minbarl

Dakota Sioux

Atisha Songcän Gampo

Charlie od Rumcajse a Manky

Andromeda Tibetská záře

Cumbia od Dolanského jezu

Shand-Hai Dzongo Narpo Ransi

Shang-Hai´s Ranger

Shang-Hai´s Diesel

Aqua od Dolanského jezu

Tianwel Yuanyuan

Quai-Li Bohemia Sirague

MATKA/DAM
Shang-Hai´s The House That Built Me

Shang-Hai´s Shadow of the Cascades

Drakyi Loki

Drahyi Darth Vader Minbarl

Dakota Sioux

Shang-Hai´s Queen of Eden

Shang-Hai´s Jack The Bear

Ashley´s Dream Catcher Jamars

Shang-Hai´s Sachi

Abhidharma Saga - Dava

Falco Strážce z Tibetu

Jin Strážce z Tibetu

Shang-Hai´s Queen of Eden

Shang-Hai´s Jack The Bear

Ashley´s Dream Catcher Jamars